Convener: Gadadhar Misra


Member directory [add @iisc.ac.in to the username]  
 
          Arvind Ayyer                                                             arvind
          Siddharth Barman     barman
          Gautam Bharali     bharali
          Shalabh Bhatnagar     shalabh
          Chiranjib Bhattacharyya     chiru
          Tirthankar Bhattacharyya     tirtha
          Ved Datar     vvdatar
          Ambedkar Dukkipati     ambedkar
          Mrinal K. Ghosh     mkg
          Aditya Gopalan     aditya
          Thirupathi Gudi     gudi
          Purvi Gupta     purvigupta
          Srikanth K. Iyer     skiyer
          Navin Kashyap     nkashyap
          Apoorva Khare     khare
          Manjunath Krishnapur     manju
          Anand Louis     anandl
          Arka Mallick     arkamallick
          Gadadhar Misra     gm
          A.K. Nandakumaran     nands
          E.K. Narayanan     naru
          Rahul Pandit     rahul
          Parimal Parag     parimal
          Vamsi P. Pingali     vamsipingali      
          Sriram Ramaswamy     sriram
          Govindan Rangarajan     rangaraj
          P.S. Sastry     sastry
          Sanchayan Sen     sanchayan
          Swarnendu Sil     swarnendusil
          Rajesh Sundaresan     rajeshs
          S. Thangavelu     veluma
          Himanshu Tyagi     htyagi
          Kaushal Verma     kverma